Veřejná otevřená platforma Hlídače Státu

Datové zdroje vhodné pro zpracování - tipy a nápady

#1

Stát shraňuje velké množství dat a některá z nich jsou velmi zajímavá.
Zde je seznam zdrojů dat, které já osobně považuji za důležitá či zajímavá, a která by stálo za to provázat dohromady.

Přidejte i další registry, datové zdroje a databáze, které by mohli být zajímavé či vám chybí.

A pokud máte schopnosti a chuť pomoci zpřístupnit některá data ostatním, API čeká.

Aktuálně dostupné datové sady: https://www.hlidacstatu.cz/data

3 Likes

#2

Zajímavé by mohli být i méně datově orientované zdroje a agregace, jako např.

0 Likes

#3

Ahoj @michalblaha,

kdyz bych chtel pridat nejaky dataset ze seznamu, muzu pouzit Apify SDK a pridat pak na GitHub zdrojak v JavaScriptu (muze to nebet kdekoliv s Apify NPM package) nebo by to melo byt v C#?

Jinak skvely napad, ted muzem kdokoliv pridat novy zdroj dat behem par hodin…

1 Like

#4

Apify je pro pripravu dat idealni. V prikladech je C# pouzit pouze proto, ze v nem pisu. Je mozne pouzivat libovolny jazyk, technologii i platformu,a jen volat API hlidace

0 Likes

#5

Datové zdroje z analýzy open data MV z 2017 https://opendata.gov.cz/dokumenty:analýza-opendata-wishlist-

Analýza nejžádanějších datových sad

Na základě závazků 4.2.1 z Třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 a závazků koordinátora digitální agendy byly zveřejněny výsledky, které byly vyhodnocovány ve formě on-line dotazníků.

První kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 30.04.2017. Do té doby bylo sesbíráno 86 podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. Nejčastěji byl zájem projeven o data z katastru nemovitostí (12x) a o data obsažená v informačním systému ARES (9x).

Druhé kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 31.12.2017. V období od 01.05.2017 do tohoto data bylo sesbíráno 19 unikátních podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. V požadavcích se objevily 4 položky odpovídající některým položkám z prvního kola konzultací (jde o ARES, Seznam soudců, Katastr nemovitostí a Data o znečištění ovzduší).

Třetí kolo vyhodnocování open data wishlistu bylo uzavřeno k 10.9.2018. V období od 01.01.2018 do tohoto data bylo sesbíráno 20 unikátních podnětů na datové sady, které zajímají zástupce odborné i laické veřejnosti. Mezi nimi se opět objevily položky, které již dříve byly požadované (např. katastr nemovitostí, data o počasí a další).

K 31. 8. 2018 byla provedena analýza datových sad - wishlist zástupců autoprůmyslu. Její výsledky jsou dostupné zde.

Požadované informace byly následně dle možnosti jejich publikace v podobě otevřených dat rozřazeny do pěti kategorií.

  • Kategorie 1 – Informace jsou již součástí nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, a existuje tedy povinnost jejich poskytování v podobě otevřených dat.

  • Kategorie 2 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data, a do budoucna je z právního hlediska možné zahrnout je do nařízení vlády. To je možné pouze u takových informací, u nichž již existuje primární povinnost jejich poskytování povinnými subjekty. Jinými slovy, nařízení vlády umožňuje stanovit, že informace, které má již povinný subjekt povinnost poskytovat, budou poskytována jako otevřená data. Nařízení však neumožňuje založit věcně novou povinnost poskytovat informace.

  • Kategorie 3 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data na základě diskrece povinného subjektu (v souladu s ustanovením, § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v současné době však není možné tyto informace zařadit do nařízení vlády, protože neexistuje primární povinnost jejich poskytování.

  • Kategorie 4 – Informace není možné poskytovat jako otevřená data. Obvykle to je z toho důvodu, že existuje zvláštní úprava poskytování těchto informací, která má aplikační přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 106/1999 Sb.

  • Kategorie 5 – Informace jsou zcela vyňaty z působnosti zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava otevřených dat se tak na ně přímo nevztahuje a pro jejich poskytování je třeba se řídit jejich zvláštními právními předpisy.

Následují jednotlivé kategorie s vybranými identifikovanými datovými sadami a subjektem, který by je mohl, nebo měl, poskytovat. U kategorií 4 a 5 je v sloupci „Identifikace problému“ doplněna informace o tom, proč byla daná informace do kategorie zařazena.

Kategorie 1

Datová sada Povinný subjekt Datum analýzy
Jízdní řády Ministerstvo dopravy květen 2017
ARES (Obchodní rejstřík) Ministerstvo financí květen 2017
Informace z centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR III) Ministerstvo financí květen 2017
Informační systém veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj květen 2017
Elektronická evidence výdajů orgánů veřejné správy Ministerstvo financí květen 2017
Počty datových schránek, počty datových zpráv, členěno dle typu DS Ministerstvo vnitra prosinec 2017
Faktury a smlouvy Ministerstvo vnitra září 2018
Seznam poskytovatelů zdravotní péče a jejich základní parametry Ministerstvo zdravotnictví září 2018
Katalog zastávek veřejné dopravy Ministerstvo dopravy, CHAPS září 2018

Kategorie 2

Datová sada Povinný subjekt Datum analýzy
Seznam příjemců dotací státního zemědělského investičního fondu Státní zemědělský investiční fond květen 2017
Seznamy znalců a tlumočníků Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Údaje z registru poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru Česká národní banka květen 2017
Informace z registru směnárníků Česká národní banka květen 2017
Informace ze seznamu bank Česká národní banka květen 2017
Národní registr poskytovatelů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví květen 2017
Školský rejstřík Ministerstvo školství květen 2017
Data o kontrolách obecních úřadů Krajské úřady, Ministerstvo vnitra květen 2017
Seznam léčivých prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv květen 2017
Seznam zdravotnických prostředků a osob s nimi nakládajícími Státní ústav pro kontrolu léčiv květen 2017
Registr práv a povinností Ministerstvo vnitra květen 2017
Údaje z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace (RUIAN) Český úřad zeměměřický a katastrální květen 2017
Seznam poskytovatelů zdravotních služeb Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (Ministerstvo zdravotnictví) prosinec 2017
Rejstřík veřejných výzkumných institucí Ministerstvo školství září 2018
Registr míst zpětného odběru elektrozařízení Ministerstvo životního prostředí září 2018
Evidence územně plánovací činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj září 2018
Politika územního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj září 2018
Zásady územního rozvoje Krajské úřady září 2018
Územně analytické podklady, Územně analytické podklady Pořizovatel ve smyslu § 2 odst. 2 z. č. 183/2006 Sb. září 2018
SPC – Souhrn údajů o léčivém přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv září 2018
Evidence letišť Úřad pro civilní letectví září 2018

Kategorie 3

Datová sada Povinný subjekt Datum analýzy
Dokumenty vlády včetně metadat Úřad vlády květen 2017
Seznam znaleckých ústavů Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Centrální registr evidenčních orgánů Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Seznam soudců Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Seznam státních zástupců Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Soudní statistika Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv Ministerstvo spravedlnosti květen 2017
Statistiky Czechpoint Ministerstvo vnitra květen 2017
Systemizace služebních míst vedená v ISoSS Ministerstvo vnitra květen 2017
Kompletní data o veřejných zakázkách z NEN Ministerstvo pro místní rozvoj květen 2017
Anonymizované datové matice z národních didaktických testů (Státní maturity) Ministerstvo školství květen 2017
Lesní hospodářské osnovy Ústav pro hospodářskou úpravu květen 2017
Měření pohybu stavby/podloží na stavbě D8 Ředitelství silnic a dálnic (doporučujeme spíše žádat o informace skrze ustanovení z. č. 106/1999 Sb.) květen 2017
Data o blokovém čištění v městech ČR Samosprávy květen 2017
Databáze informací o vozidlech a registračních značkách, jejichž odcizení bylo oznámeno Policii České republiky Policie ČR květen 2017
Místa dopravních nehod Policie ČR květen 2017
Pátrání po osobách Policií ČR Policie ČR květen 2017
Výškopis ČR Český úřad zeměměřický a katastrální květen 2017
Historické mapy ČR Český úřad zeměměřický a katastrální květen 2017
Přehled příčin došetřených dopravních nehod a dopravně rizikových úseků silnic Policie ČR prosinec 2017
Zásahy složek IZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru prosinec 2017
Anonymizovaná data z registru vozidel Ministerstvo dopravy prosinec 2017
Intenzita dopravy v Brně Brněnské komunikace a.s. prosinec 2017
Seznam soudců Ministerstvo spravedlnosti prosinec 2017
Seznam železničních přejezdů Správa železniční dopravní cesty prosinec 2017
Anonymizovaná statistická data o EET Ministerstvo financí prosinec 2017
Informace o průběhu řízení Ministerstvo spravedlnosti prosinec 2017
Počet zaměstnanců největších zaměstnavatelů (nejlépe se strukturou dojížďky do zaměstnání) ČSÚ prosinec 2017
Zaměstnaní dle trvalého bydliště ČSÚ prosinec 2017
Seznam IČ subjektů povinných zveřejňovat smlouvy v registru smluv Ministerstvo vnitra prosinec 2017
Registr výjimek ISBN Úřad vlády ČR září 2018
Nabídka majetku státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových září 2018
Počty ošetřovaných pacientů a jejich základní diagnózy v jednotlivých zdravotnických zařízeních (ambulantní ošetření i hospitalizace) Ministerstvo zdravotnictví září 2018
Statistiky - Léky, diagnózy, výkony, ivlp, icp Ministerstvo zdravotnictví září 2018

Kategorie 4

Datová sada Správce dat Identifikace problému Datum analýzy
Katastr nemovitostí, ceny pozemků, vlastníci nemovitostí atd. Český úřad zeměměřický a katastrální Katastr nemovitostí má vlastní právní úpravu poskytování informací. Pro možnost poskytovat tyto informace v podobě otevřených dat by bylo nezbytné nejprve zásadně změnit právní úpravu katastru nemovitostí. květen 2017
Záznam o stavu vozidla dle VIN Ministerstvo dopravy Datová sada je problematická z důvodu ochrany osobních údajů. květen 2017
Data z registrů vedených dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Různí definovaní v § 14 odst. 1 zákona 159/2006 Sb. Není možné poskytovat jako otevřená data z důvodu zvláštní zákonné úpravy, která upravuje způsob přístupu k datům. květen 2017
Dlužníci na sociální pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí Není možné poskytovat jako otevřená data z důvodu ochrany osobních údajů. květen 2017
OSPOD pracovníci ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí § 49 odst. 11 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přesně upravuje, kdy je možné údaje poskytovat (odst. 11 § 53a pak ještě zdůrazňuje limitaci účelem). Krom toho se silně bude aplikovat ochrana osobních údajů. prosinec 2017
Registr živnostenského podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu § 60 z. č. 455/1991 Sb. upravuje, jaký způsobem je možné údaje poskytovat. V tomto případě se silně rovněž aplikuje ochrana osobních údajů. září 2018

Kategorie 5

Datová sada Správce dat Identifikace problému Datum analýzy
Počet domén v české národní doméně .cz CZ.NIC CZ.NIC není v tomto ohledu povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. Není možné aby mu byla nařízením uložena povinnost poskytovat informace jako otevřená data. květen 2017
Registrované ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví Informace, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, jsou vyloučeny z působnosti zákona 106/1999 Sb., a právní úprava otevřených dat se na ně proto nevztahuje. květen 2017
Počet uživatelů internetu podle poskytovatele připojení Poskytovatelé služeb elektronických komunikací Detailní statistické údaje mají k dispozici poskytovatelé služeb elektronických komunikací, kteří nejsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. květen 2017
Strategické hlukové mapy Ministerstvo zdravotnictví Informace o životním prostředí jsou poskytovány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Tento předpis je vůči zákonu 106/1999 Sb. ve vztahu speciality, a proto se na tyto informace právní úprava otevřených dat nepoužije. Do budoucna budeme usilovat o legislativní sblížení obou režimů a možnosti aplikace právní úpravy otevřených dat i na informace o životním prostředí. květen 2017
Mapy znečištění ovzduší Ministerstvo životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav Jde o informace o životním prostředí, viz výše. květen 2017
Povodňové mapy Ministerstvo životního prostředí, Výzkumný ústav vodohospodářský Jde o informace o životním prostředí, viz výše. květen 2017
Transparentní účty Banky Banky nejsou obecně povinným subjetkem dle zákona č. 106/1999 Sb. prosinec 2017
Data DIBAVOD (http://www.dibavod.cz/index.php?id=27) Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Jedná se o data o životním prostředí a vzhledem k tomnu jsou vyňaty z působnosti zákona č. 106/1999 sb. září 2018
Digitální model reliéfu 4 a 5 generace, databáze ZABAGED (Základní báze geografických dat České republiky) Český úřad zeměměřičský a katastrální Jedná se o data o životním prostředí a vzhledem k tomnu jsou vyňaty z působnosti zákona č. 106/1999 sb. září 2018
Aktuální počasí Český hydrometeorologický ústav Jedná se o data o životním prostředí a vzhledem k tomnu jsou vyňaty z působnosti zákona č. 106/1999 sb. září 2018
0 Likes

#6

a z roku 2018 po konzultacích s autoprůmyslem https://opendata.gov.cz/dokumenty:analýza-wishlist-autoprůmysl

Analýza datových sad - wishlist autoprůmysl

Na základě spolupráce s průmyslovým sektorem a zájemci o otevřená data byla vypracována analýza informací, o které zástupci automobilového průmyslu projevili zájem vzhledem k možnostem jejich dalšího užití.

Analýza je zpracována k 31. 8. 2018.

Požadované informace byly následně dle možnosti jejich publikace v podobě otevřených dat rozřazeny do pěti kategorií.

  • Kategorie 1 – Informace jsou již součástí nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, a existuje tedy povinnost jejich poskytování v podobě otevřených dat.

  • Kategorie 2 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data, a do budoucna je z právního hlediska možné zahrnout je do nařízení vlády. To je možné pouze u takových informací, u nichž již existuje primární povinnost jejich poskytování povinnými subjekty. Jinými slovy, nařízení vlády umožňuje stanovit, že informace, které má již povinný subjekt povinnost poskytovat, budou poskytována jako otevřená data. Nařízení však neumožňuje založit věcně novou povinnost poskytovat informace.

  • Kategorie 3 – Informace je možné poskytovat jako otevřená data na základě diskrece povinného subjektu (v souladu s ustanovením, § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v současné době však není možné tyto informace zařadit do nařízení vlády, protože neexistuje primární povinnost jejich poskytování.

  • Kategorie 4 – Informace není možné poskytovat jako otevřená data. Obvykle to je z toho důvodu, že existuje zvláštní úprava poskytování těchto informací, která má aplikační přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 106/1999 Sb.

  • Kategorie 5 – Informace jsou zcela vyňaty z působnosti zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava otevřených dat se tak na ně přímo nevztahuje a pro jejich poskytování je třeba se řídit jejich zvláštními právními předpisy.

Následují jednotlivé kategorie s vybranými identifikovanými datovými sadami a subjektem, který by je mohl, nebo měl, poskytovat. U kategorií 4 a 5 je v sloupci „Identifikace problému“ doplněna informace o tom, proč byla daná informace do kategorie zařazena.

Kategorie 1

Datová sada Povinný subjekt
Národní registr poskytovatelů zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví
Dotace z EU Finanční správa, Ministerstvo financí
Soc. dávky- statistiky Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jízdní řády Ministerstvo dopravy, CHAPS
Doručovací adresy (součást RUIAN) Český úřad zeměměřičský a katastrální
Lesy - plochy, plánované výseky (součást RUIAN) Český úřad zeměměřičský a katastrální

Kategorie 2

Datová sada Povinný subjekt
Data letecké informační služby Letecká informační služba (organizační složka Řízení letového provozu s. p.)
Měsíční statistiky z registru vozidel Ministerstvo dopravy
Souhrnné statistiky z registru vozidel Ministerstvo dopravy
Půda (Evidence využití půdy) Ministerstvo zemědělství
Informace o lodní dopravě Plavební dozor Státní plavební správy, Středisko RIS
Územní plán, regulační plán Pořizovatel ve smyslu § 2 odst. 2 z. č. 183/2006 Sb.
Rychlostní mapy - mapa omezení rychlosti Ředitelství silnic a dálnic (Národní dopravní informační centrum (NDIC) - „vnitrostátní přístupový bod“ ve smyslu evropské legislativy)
Pěší zóny Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Přechody (pěší, cyklo) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Semafory, kamery, meteočidla… (pokud jsou data součástí systému dopravních informací) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Veřejné osvětlení Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Průjezdnost města (= aktuální dynamické informace o dopravním provozu) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Změna směru v jízdních pruzích Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Dopravní nehody - reálný stav (= aktuální dynamické informace o dopravě) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Měření průjezdů na silnicích (= aktuální dynamické informace o dopravě) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Uzavírky (= dynamická data o silniční síti) Ředitelství silnic a dálnic (NDIC)
Letecký rejstřík Úřad pro civilní letectví

Kategorie 3

Datová sada Povinný subjekt
Prodej lístků, statistika vytíženosti různých tras atd. České dráhy
Meziokresní dojíždění do zaměstnání 2011 Český statistický úřad
Údaje ze sčítání lidu Český statistický úřad
Údaje o exportu / importu pohoncýh hmot Český statistický úřad
Statistiky EET (agregace na nejnižší územní celek) Finanční správa
Zásahy hasičů - výjezdy, požáry Hasičský záchranný sbor
Informace z pražského letiště Letiště Praha
Daně, příjmy - statistiky MF/Finanční úřady
Statistiky z letecké dopravy Ministerstvo dopravy
Registrovaná vozidla Ministerstvo dopravy
STK Ministerstvo dopravy
Údaje z STK Ministerstvo dopravy
Údaje z mýtných bran Ministerstvo dopravy/ Provozovatel systému mýtných bran
Pokuty Ministerstvo dopravy/Ministerstvo spravedlnosti (Informační systém evidence přestupků)
Dotace na MHD - kolik příspívají města na dopravu Ministerstvo financí
Náklady krajů na dopravu - opravy, čištění, budování atd Ministerstvo financí
Statistika počtu lidí s trvalým bydlištěm na úřadu Ministerstvo vnitra
Statistika z ROB Ministerstvo vnitra
Datové sady z oblasti zdravotnictví - statistiky, Zdravotní pojišťovny - typy nemocí / oblast Ministerstvo zdravotnictví
Evidence autovraků Ministerstvo životního prostředí
Parkovací data, včetně charakteristik (velikost aut) a obsazenosti Obce
Harmonogram blokového čistění ulic Obce
Plánované opravy infrastruktury Obce
Akce, události v obci Obce
Svoz, trasy atd. ke komunálnímu odpadu Obce a jejich zřízenky
Hydranty, nástupní místa požární techniky Obce, správci vodovodů a kanalizací
Tramvajové přejezdy Obce/MD/ŘSD (NDIC)
Výjezdy policie Policie
Dopravní nehody - statistiky Policie
Silniční kontroly Policie
Havárie vody, plynu, … Provozovatel
Poloha technických vozů (odpady, čištění, sníh) Provozovatel
Informace o letecké dopravě Řízení letového provozu České republiky, s.p./ Úřad civilního letectvío dopravy
Informace o železniční dopravě Správa železniční dopravní cesty
Aktuální zpoždění ve veřejné dopravě/aktuální poloha vozidel Správa železniční dopravní cesty (vlaky), municipality (autobusy)
Železniční přejezdy Správa železniční dopravní cesty/Ministerstvo dopravy/ŘSD (NDIC)
Bezpilotní letadla Úřad pro civilní letectví
Licence k provozování letecké dopravy Úřad pro civilní letectví

Kategorie 4

Datová sada Správce dat Identifikace problému
Pátrání po vozidlech a dopravnich značkách Policie ČR Poskytování informací je upraveno v § 81 z. č. 273/2008 Sb. Datová sada obsahuje osobní údaje, Policie je oprávněna zveřejnit osobní údaje za účelem pátrání po osobách a věcech, ale jen v nezbytně nutném rozsahu, což zveřejnění prostřednictvím OD není.
Data z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra Poskytování dat z ISEO je upraveno v § 8 z. č. 133/2000 Sb. Citované ustanovení přesně upravuje podmínky za kterých je možné data ze systému poskytovat. Pomocí žádosti je možné zažádat například o statistiky. Otevřená data není možné poskytovat.
Registr řidičů Ministerstvo dopravy Poskytování dat je upravenu v § 121 z. č. 361/2000 Sb. Zákon přesně vymezuje konečný seznam osob, kterým je možné předávat data z registru řidičů.
Živnostenský rejstřík Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytování dat je upraveno v § 60 z. č. 455/1991 Sb. Současná úprava poskytování informací z ŽR neumožňuje publikaci jako otevřená data.

Kategorie 5

Datová sada Správce dat Identifikace problému
Povodňové mapy Česká asociace pojišťoven Není povinný subjekt dle z. 106/1999 Sb.
Ovzduší Český hydrometeorologický ústav Jedná se o informace o životním prostředí. Vzhledem k dualitě informací podle z. č. 106/1999 Sb. a informací o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) není možné nařídit podle z.č. 106 publikaci jako otevřená data.
Počasí Český hydrometeorologický ústav Jedná se o informace o životním prostředí.
Údálosti v počasi, varování Český hydrometeorologický ústav Jedná se o informace o životním prostředí.
Katastr nemovitostí - včetně cen Český úřed zeměměřičský a katastrální Zákon o katastru nemovitostí má aplikační přednost před zákonem č. 106/1999 Sb. (obsahuje detailní zvláštní úpravu poskytování informací z katastru). Není proto možné nařídit dle zákona č. 106/1999 Sb. publikaci otevřených dat.
Nakládání s různými druhy odpadů Ministerstvo životního prostředí Jedná se o informace o životním prostředí.
Záplavová území, povodně, historie Ministerstvo životního prostředí, jednotlivá povodí Jedná se o informace o životním prostředí.
Nabíjecí stanice (elektromobily) Provozovatelé Není povinný subjekt dle z. 106/1999 Sb.
0 Likes

#7

Datové sady HackujStat 2019

DATOVÉ SADY

Přehled datových sad je průběžně aktualizován (stav k 6/9/2019)

instituce datová sada
AOPK ČR Datové sady a náměty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (formát RTF)
příklad identifikace parcely (formát PDF)
Brno Kontejnery na tříděný odpad v Brně (formát ZIP) - možné téma: plánovač trasy pro svoz kontejnerů
Český rozhlas Dopravní průzkumy v pražské MHD
Český rozhlas Koncese k prodeji lihu (rok 2017)
Český rozhlas STK 2018
Český rozhlas Smlouvy Českého rozhlasu
ČSSZ Důchodové pojištění
ČSSZ Nemocenské pojištění
ČSSZ OSVČ
ČSSZ Zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚ Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví
ČSÚ Dokončené byty v obcích
ČSÚ Hospodářská zvířata podle krajů
ČSÚ Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí
ČSÚ Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚ Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚ Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Osevní plochy zemědělských plodin podle krajů
ČSÚ Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚ Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích
ČSÚ Sklizeň zemědělských plodin podle krajů
ČSÚ Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby
ČSÚ Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚ Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi
ČSÚ Výběr údajů ze SLDB 2011 za domácnosti
ČSÚ Výběr údajů ze SLDB 2011 za domy a byty
ČSÚ Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvo
ČSÚ Výběr údajů ze SLDB 2011 za vyjížďku
ČTÚ Faktury
ČTÚ Kontroly a pokuty
ČTÚ Koordinované vyzařovací diagramy antén rozhlasových a televizních vysílačů
ČTÚ Netmetr
ČTÚ Podnikatelé v elektronických komunikacích
ČTÚ Podnikatelé v poštovních službách
ČTÚ Pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ Pokrytí železničních koridorů mobilním signálem
ČTÚ Přidělená čísla a kódy
ČTÚ Rozhlasové vysílače
ČTÚ Stacionární měření mobilního signálu
ČTÚ Šetření rušení
ČTÚ Televizní vysílače
ČTÚ Využití rádiového spektra
ČÚZK Adresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZK Budovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZK Číselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Číselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZK DATA50
ČÚZK DATA200
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZK Katastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZK Úhrnné hodnoty druhů pozemků, čtvrtletní statistiky výměr jednotlivých druhů pozemků v katastrálních územích
ČÚZK Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí
MF ARES - Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MF CEDR - Centrální registr dotací
MF Vybraná data ze Státní pokladny
MSp Veřejné rejstříky a Sbírka listin
MV Datové sady z Informačního systému o státní službě
MV Datové sady z Národního katalogu otevřených dat
MV Datové sady z Registru práv a povinností
MV Distribuce z Národního katalogu otevřených dat
MV Dopravní informace
MV Nepotřebné nemovité věci
MV Obsazovaná služební místa
MV Seznam datových schránek
MV Smlouvy v registru smluv
MZd Akreditace pracovišť pro vzdělávání lékařů u poskytovatelů zdravotních služeb - odkaz bude doplněn
MZe Dílčí a mezinárodní povodí na území ČR
MZe Evidence odběrů a vypouštění
MZe Objekty na vodních tocích
MZe Osy vodních toků
MZe Správcovství vodních toků
MZe Veřejná data LPIS
MZe Vodní nádrže ve správě s. p. Povodí a s. p. Lesy ČR
MZe Zdroje pitné vody
NKÚ Kontrolní akce
NKÚ Kontrolované osoby
Praha Přehled datových sad na hackathon (odkazy, struktura, odkaz na dokumentaci API, vygenerování API keys apod.)

X-access-token: https://api.golemio.cz/api-keys/auth/sign-up
OAuth login - username: test1@prague-city.com, password: Test@123, client_id:hm8tQpeZ0_fveknEp6Wcw64cYUa, client_secret: z4gprx1JY7hafjT1vxxHCXj5fnIa|
|Praha|Parkování P+R - aktuální stav obsazenosti parkovišť|
|Praha|Parkování P+R - historická data stavu obsazenosti parkovišť 2013-2018|
|Praha|Parkování na zónách placeného stání - aktuální data, nejnovější údaje o platbách za parkování v ZPS|
|Praha|Parkování na zónách placeného stání - historická data - platby za parkování v ZSP|
|Praha|Parkování na zónách placeného stání - mapová vrstva polygonů ZPS|
|Praha|Polohy vozů MHD ROPID - jízdní řády PID|
|Praha|Polohy vozů MHD ROPID - linky PID|
|Praha|Polohy vozů MHD ROPID - polohy vozů PID|
|Praha|Polohy vozů MHD ROPID - zastávky PID - jednotlivé označníky|
|Praha|Polohy vozů MHD ROPID - zastávky PID dle druhu dopravy|
|Praha|Zaplněnost kontejnerů na tříděný odpad - aktuální zaplněnost kontejnerů osazených senzorem|
|Praha|Zaplněnost kontejnerů na tříděný odpad - polohy stanovišť a seznam kontejnerů na tříděný odpad|
|SOÚ AV ČR|České panelové šetření domácností (CHPS) (2015-2017)|
|SOÚ AV ČR|International Social Survey Programme ISSP (1992-2017)|
|SOÚ AV ČR|Výzkum CVVM - Naše společnost (2001-2019)|
|SOÚ AV ČR|Výzkum IVVM - Naše společnost (1989-2000)|
|ÚZIS ČR|Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb|

0 Likes